Regulamin udziału w plenerach fotograficznych

Organizatorem Plenerów Fotograficznych jest firma Usługi Fotograficzne Michał Sośnicki, z siedzibą w Zawoi 605, 34-222 Zawoja, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Plenery fotograficzne służą zaznajamianiu się z technikami fotograficznymi i nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 2. Plenery odbywają się jeżeli zbierze się co najmniej 6 uczestników (chyba że Organizator zadecyduje inaczej). Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów i plenerów fotograficznych dla osób indywidualnych.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. O uczestnictwie w plenerze lub warsztatach decyduje kolejność wpłat a ilość miejsc jest ograniczona i podawana jest przy każdej informacji o danym plenerze fotograficznym.
 5. Plenery fotograficzne prowadzone są przez profesjonalnego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników, także po zakończeniu pleneru, służy radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów.
 6. Plenery fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w programie. Zajęcia odbywają się wg planu podanego na stronie internetowej, konkretnego pleneru. Nieuczestniczenie w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za plenery fotograficzne.
 7. Istnieje możliwość zmiany zaplanowanego programu o czym organizator informuje przy każdym harmonogramie pleneru.
 8. Organizator dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję uczestnika z wyboru miejsc plenerowych oraz zajęć teoretycznych i praktycznych.
 9. Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i działania podejmowane przez uczestników warsztatów.
 10. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który podczas warsztatów zachowuje się w sposób niekulturalny, niezgodny z powszechnie przyjętymi normami, w tym normami prawa, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, uniemożliwiając lub utrudniając prowadzenie warsztatów, jak też stwarzając zagrożenia dla osób uczestniczących w warsztatach. Osoba taka może być usunięta z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.
 11. Organizator pleneru zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i darmowej publikacji wykonanych zdjęć w galerii na stronach www.michalsosnicki.pl oraz na stronach promujących plenery (np. Facebook, Instagram, 500px).
 12. Organizator zapewnia opiekę fotograficzną (teorię i praktykę).
 13. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatora w ramach prowadzonych zajęć.
 14. Uczestnikiem plenerów fotograficznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 16, mogą być uczestnikami plenerów fotograficznych jedynie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (pisemna zgoda).
 15. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwo powinien poinformować organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych (jeśli występują).
 16. Koszt zawiera w sobie opłatę za udział w plenerze (wschody, zachody słońca itp.) i nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem czy też ponoszonymi w celu zakupu posiłków i napojów.
 17. Rezerwacja miejsca na plenerach następuje po dokonaniu wpłaty zadatku w kwocie 200 zł na konto bankowe Banku Pekao SA 45 1240 4878 1111 0010 6308 9117 (z dopiskiem za jakiego konkretnego pleneru wpłata dotyczy) niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu za pośrednictwem wiadomości mailowej zamiaru uczestnictwa w konkretnym plenerze i otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia wolnych miejsc w podanym terminie.
 18. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania i jest przeznaczony na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 19. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany. Pełna opłata musi być dokonana najpóźniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem pleneru. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.
 20. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za plener lub warsztaty fotograficzne równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 21. W przypadku nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów niezależnych od organizatora (choroba, zbyt mała liczba uczestników), zadatek zostaje zwrócony w terminie 7 dni od podjęcia przez organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika w formie mailowej lub telefonicznej.
 22. Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zakupem napojów i biletów uprawniających do wstępu na tereny parków narodowych każdy uczestnik warsztatów ponosi samodzielnie w trakcie ich trwania. W tym celu uczestnicy winni mieć przygotowaną odpowiednią ilość środków w celu opłacenia tych kosztów bezpośrednio na rachunek podmiotów świadczących objęte nimi usługi i samodzielnie dokonać ich rezerwacji.
 23. Istnieje możliwość zakupu VOUCHER’a na dowolne warsztaty fotograficzne z oferty organizatora (nie dotyczy warsztatów w Toskanii, na Morawach), prowadzone na terenie Polski. Voucher jest bez zwrotny, i bez imienny, więc można go nabyć dla kogoś w prezencie. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach na które zadeklarowało się chęć wykorzystania Voucher’a, połowa kwoty zakupu traktowana jest jako zadatek i przechodzi na korzyść organizatora.